در صورت خرید بالای   90   هزار تومان  % 20  تخفیف داده میشود